CZ | EN

Časté dotazy

Co znamená fond kvalifikovaných investorů (FKI)?

FKI je investiční fond (dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech), který není určen ke shromažďování peněžních prostředků od běžné veřejnosti, ale od tzv. kvalifikovaných investorů. FKI mohou vznikat mimo jiné jako podílové fondy bez právní subjektivity nebo jako investiční fondy ve formě akciové společnosti.

Kdo je kvalifikovaným investorem?

Kvalifikovanými investory jsou zejména následující subjekty:

  • Institucionální investoři (banky, pojišťovny, investiční společnosti, penzijní fondy atd.),
  • Profesionální zákazníci ve smyslu § 2a ods. 2 zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu (právnické osoby založené za účelem podnikání a splňující minimálně 2 z následujících 3 kritérií – výše aktiv minimálně 20 mil. EUR, čistý roční obrat minimálně 40 mil. EUR, vlastní kapitál minimálně 2 mil. EUR),
  • Osoby, jejíž výše splaceného vkladu do FKI odpovídá minimální částce 125 000 EUR a které učinili prohlášení o tom, že si jsou vědomi rizik spojených s investováním do konkrétního FKI.

Jaká je daň z příjmu právnických osob v případě FKI?

Zisk FKI (resp. jeho podfondů) podléhá zvýhodněné sazbě daně z příjmů právnických osob ve výši 5 % oproti standardní sazbě 19 %.

Jak probíhá založení samosprávného FKI?

Samosprávné FKI musí získat povolení k činnosti fondu od ČNB, která v rámci registračního řízení zkoumá mimo jiné původ kapitálu, depozitářskou smlouvu, statut definující investiční strategii a limity pořizování či zcizování aktiv, četnost oceňování aktiv, řízení rizik atd.

Jaký je rozdíl mezi obhospodařovaným FKI a samosprávným FKI?

Obhospodařovaný fond je obhospodařován investiční společností, která získala pro svou činnosti povolení od ČNB. Samosprávný fond je spravován svým statutárním orgánem a ve většině případů investiční společnost poskytuje takovému fondu vybrané služby administrátora a další služby, kterými ji fond pověří (compliance, zajištění vstupu a výstupu z fondu, reporting směrem k ČNB, vedení účetnictví atd.)

Kdo provádí obhospodařování FKI?

FKI může být obhospodařován investiční společností s povolením ke své činnosti od ČNB v případě obhospodařovaného fondu resp. v případě samosprávného fondu je obhospodařován prostřednictvím svého statutárního orgánu.

Jaké jsou základní externí kontrolní mechanismy v rámci fungování FKI?

Každé FKI musí mít uzavřenu smlouvu s depozitářem, který vede bankovní účty FKI. Dále je FKI povinen pravidelně poskytovat požadované informace ČNB.

Kdo může být statutárním orgánem FKI?

V případě obhospodařovaného fondu je statutárním orgánem FKI investiční společnost zajišťující obhospodařování. U samosprávného fondu může být statutárním orgánem fyzická nebo právnická osoba, která musí být vždy schválena ČNB.

Jaké druhy akcií vydává FKI a jeho podfondy?

FKI vydává tzv. zakladatelské akcie, které upisují zakladatelé FKI. Se zakladatelskými akciemi je mimo jiné spojeno právo hlasovat na valné hromadě FKI a právo na podíl na zisku. K jednotlivým podfondům vydává FKI tzv. investiční akcie, se kterými není primárně spojeno právo hlasovat na valné hromadě a je spojeno právo podílet se na zisku daného podfondu. Držitelé investičních akcií mají dále právo požadovat jejich zpětný odkup na účet daného podfondu.

Co znamená nemovitostní fond?

Nemovitostní fond je fond, který převážnou část získaných finančních prostředků investuje přímo do nemovitostí nebo do majetkových podílů na nemovitostních společnostech (společnosti jejichž předmět podnikání je převážně nabývání nemovitostí, jejich provozování a případný prodej).

Jaké jsou zdroje výnosů nemovitostního fondu?

Primárním zdrojem výnosů nemovitostního fondu jsou zdroje získané pronájmem prostor ve vlastněných nemovitostech. Druhou možností je zhodnocení nemovitosti a výnos odpovídající rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou.

Investuje nemovitostní fond všechny získané peněžní prostředky do nemovitostí nebo nemovitostních společností?

Nikoli. Každý nemovitostní fond musí držet část získaných finančních prostředků v likvidních finančních aktivech pro případ zajištění odkupu investičních akcií. V případě Podfondu EDULIOS Alfa je stanovena likvidní část majetku minimálně ve výši 5% z fondového kapitálu Podfondu EDULIOS Alfa.

Jaká je specifikace fondu EDULIOS?

EDULIOS je investiční fond s právní subjektivitou a s proměnným základním kapitálem zaměřený na nemovitostní investice. V prvním kroku byl EDULIOS založen jako obhospodařovaný fond (obhospodařovatel – QI Investiční společnost a.s. ze skupiny CONSEQ). Ve druhém kroku hodlá fond EDULIOS získat povolení ČNB k činnosti samosprávného fondu, který by měl být obhospodařován prostřednictvím svého statutárního orgánu, kterým by měla být jmenována společnost CIMEX INVEST s.r.o. ze skupiny CIMEX. Fond EDULIOS je založen na dobu neurčitou.

Jaká je strategie EDULIOS?

Strategie fondu EDULIOS je zakládat jednotlivé podfondy s různou investiční strategií zaměřenou vždy na určitý typ nemovitostních aktiv (např. kancelářské budovy, retail, hotely, průmyslové nemovitosti atd.). Jako první bude založen Podfond EDULIOS Alfa.

Proč bych měl investovat do fondu EDULIOS?

Fond EDULIOS je jedním z prvních FKI zaměřených na investice do nemovitostních aktiv, který nabízí investici širokému spektru kvalifikovaných investorů. V rámci svého fungování bude EDULIOS zakládat jednotlivé podfondy s různou investiční strategií. Jako první bude založen Podfond EDULIOS Alfa.

Fond EDULIOS má velmi krátkou historii, je to pro mě bezpečná investice?

Rozhodně ANO. Fond EDULIOS byl založen v nedávné době ale jeho řízení a administrace je zastřešena významnými subjekty s relevantními zkušenostmi. Jedná se o skupinu CIMEX, která patří mezi dlouhodobé a nejvýznamnější investory na realitním trhu v České republice (hodnota spravovaných investic více než 6 mld. Kč). Další významným partnerem fondu je skupina CONSEQ, jeden z nejvýznamnějších hráčů na poli správy aktiv v České republice, který zpravuje majetek klientů v hodnotě více než 31 mld. Kč

Jaké je zaměření Podfondu EDULIOS Alfa?

Podfond EDULIOS Alfa bude zaměřen výhradně na investice do kvalitních, fungujících kancelářských budov nacházejících se na území města Prahy. Určitou část fondového kapitálu (5%) investuje Podfond EDULIOS Alfa do likvidních finančních aktiv jako např. vklady u bank, instrumenty peněžního trhu nebo dluhopisy.

Jaké výhody pro mě má investice do Podfondu EDULIOS Alfa ve srovnání s jinými investičními instrumenty?

Podfond EDULIOS Alfa nabízí možnost investovat do prvotřídních výnosových nemovitostí na Pražském trhu se stabilním výnosem, který je zajištěn příjmem z dlouhodobých nájemních smluv kvalitního portfolia nájemníků. Takováto investice ve srovnání s jinými investičními instrumenty (akciové trhy, dluhopisové instrumenty, komodity, investice na měnových trzích) poskytuje nižší míru rizika ale zároveň zajímavý výnos. Přesto je nutné upozornit, že investice do investičních akcií je spojena s potenciálním rizikem kolísání jejich hodnoty a investorům není zaručena návratnost investované částky.

Jaká je minimální investice do Podfondu EDULIOS Alfa?

Minimální investice je stanovena ve výši 125 000 EUR resp. ekvivalentu této částky v Kč dle aktuálního kurzu ČNB.

Jaká je předpokládaná výnosnost Podfondu EDULIOS Alfa?

Vzhledem k nastavené investiční strategii je předpokládaná výnosnost odhadována na úrovni 6 – 8% p.a. Přesto je nutné upozornit, že investice do investičních akcií je spojena s potenciálním rizikem kolísání jejich hodnoty a investorům není zaručena návratnost investované částky.

Jak je možné investovat do Podfondu EDULIOS Alfa?

Vstup do Podfondu EDULIOS Alfa je realizován prostřednictvím nabídky investičních akcií, které získává investor výměnou za peněžní prostředky svěřené Podfondu. Počet získaných investičních akcií za konkrétní finanční částku se vždy určuje jako podíl investované částky a aktuální hodnoty jedné investiční akcie. Vstup je možné realizovat vždy k datu ocenění (viz dále).

V případě zájmu o investici do Podfondu EDULIOS Alfa nás prosím neváhejte kontaktovat.

Jaké poplatky jsou spojeny se vstupem do Podfondu EDULIOS Alfa?

Vstupní poplatek je stanoven v maximální výši 1,5% z investované částky.

Jaký je investiční horizont Podfondu EDULIOS Alfa?

Podfond EDULOS Alfa bude založen na dobu určitou 4 – 6 let. Obhospodařovatel bude mít dle statutu právo prodloužit životnost Podfondu EDULIOS Alfa o další 2 roky, pokud to bude v zájmu ochrany majetku Podfondu EDULIOS Alfa nebo maximalizace výnosu pro držitele investičních akcií. Investorům se zájmem investovat s kratším investičním horizontem se nedoporučuje investovat do Podfondu EDULIOS Alfa.

Je možné z Podfondu EDULIOS Alfa v průběhu investičního horizontu vystoupit?

Z Podfondu EDULIOS Alfa je možné vystoupit kdykoli k datu ocenění (viz další otázka). Nicméně při brzkém výstupu je aplikován výstupní poplatek v následující výši:

  • před uplynutím 12. měsíce od nabytí investičních akcií, činí výstupní srážka 9 % z aktuální hodnoty investičních akcií,
  • po uplynutí 12. měsíce a před uplynutím 24. měsíce od nabytí investičních akcií, činí výstupní srážka 8 % z aktuální hodnoty investičních akcií,
  • po uplynutí 24. měsíce a před uplynutím 36. měsíce od nabytí investičních akcií, činí výstupní srážka 6 % z aktuální hodnoty investičních akcií,
  • po uplynutí 36. měsíce od nabytí investičních akcií, se výstupní srážka neaplikuje.

Výstup z Podfondu EDULIOS Alfa se realizuje zpětným prodejem investičních akcií Podfondu EDULIOS Alfa.

Jak často se zjišťuje aktuální tržní hodnota majetku Podfondu EDULIOS Alfa?

Aktuální tržní hodnota majetku Podfondu EDULIOS Alfa se zjišťuje k poslednímu dni každého kalendářního kvartálu (datum ocenění) a výsledky ocenění jsou následně zveřejňovány na adrese www.edulios.cz. Ocenění majetku je vyhotovováno nezávislým znaleckým ústavem.

Jakým způsobem a v jakých časových intervalech se stanovuje hodnota investiční akcie Podfondu EDULIOS Alfa?

V rámci ocenění majetku Podfondu EDULIOS Alfa je určována vždy rovněž aktuální hodnota jedné investiční akcie. Tato hodnota je opět následně zveřejňována na www.edulios.cz.

Jak bude vyplácen výnos z držení investičních akcií Podfondu EDULIOS Alfa?

Obhospodařovatel má možnost rozhodnout o průběžné výplatě části výnosu v rozmezí 1 – 2% ročně. Veškerý zbývající výnos bude rozdělen mezi držitele investičních akcií ke konci investičního horizontu a ukončení životnosti Podfondu EDULIOS Alfa.

Kdo vybírá, analyzuje a hodnotí potenciální investiční příležitosti do kterých následně Podfond EDULIOS Alfa investuje (investiční management)?

Všechny investiční příležitosti jsou hodnoceny týmem odborníků dedikovaným skupinou CIMEX, která má dlouholeté zkušenosti s investováním do nemovitostí a jejich správou. Všechny investiční příležitosti jsou podrobovány důsledné úvodní analýze vč. identifikace rizik, dále hloubkovému auditu a kvalitnímu smluvnímu zajištění.

Kde je možné najít podrobnější informace o investiční strategii Podfondu EDULIOS Alfa?

Více informací je možné nalézt ve statutu Podfondu EDULIOS Alfa. Popřípadě je možné nás kontaktovat na uvedených kontaktech.